PARKING

1. Jongno Minyoung Parking Lot | 02-739-6276

    Insa-dong 1 gil 9, Jongno-gu, Seoul (Insa-dong 130-1) 


2. Daeil Building Parking Lot

     Insa-dong gil 12, Jongno-gu, Seoul (Insa-dong 43) 


3. Nagwon Jaeil Parking Lot

     Samil-daero 428, Jongno-gu, Seoul (Nagwon-dong 248) 


4. Konkuk Building Parking Lot | 02-734-2701

     Insa-dong 4 gil 17, Jongno-gu, Seoul (Nagwon-dong 280)